Doorwerken in de winter

Verwarmingsapparatuur


1. Temperatuur 4. Brandstof
2. Soorten verwarming 5. Keuze van verwarming
3. Capaciteit 6. Veiligheid

 

1 Temperatuur

Bij de verwerking van producten op ondergronden kunnen drie temperaturen een rol spelen:

 1. Omgevingstemperatuur
 2. Verwerkingstemperatuur
 3. Oppervlaktetemperatuur
Omgevingstemperatuur
De temperatuur die voor de werkomstandigheden voldoende hoog is, ligt in het algemeen rond de +10 graden C.
Verwerkingstemperatuur
Sigma Castings geeft de minimale verwerkingstemperatuur van zijn producten aan in de kenmerkenbladen
Oppervlaktetemperatuur
De temperatuur van de ondergrond is belangrijk. Het is belangrijk om na te gaan of voor bepaalde objecten materialen worden gebruikt met een lage verwerkingstemperatuur (zie hoofdstuk g). Ten tweede kan door een lage temperatuur van de ondergrond en een hoge temperatuur van de omgeving waarin wordt gewerkt, op de ondergrond het dauwpunt worden bereikt. Op de "koude" ondergrond treedt dan condensvorming op. In bepaalde gevallen zal het resultaat van deze natuurwet niet direct, maar pas na enige tijd waarneembaar zijn.
Enige aandachtspunten:
 • Tracht inzicht te krijgen in de temperaturen genoemd onder a, b en c
 • Ga na of de verfproducten kunnen worden verwerkt bij een lage omgevingstemperatuur en lees de kenmerkbladen van de toe te passen producten
 • Vooral bij ondergronden van metaal, beton, steen en dergelijke is de temperatuur een aantal graden lager dan die van de omgeving en het te verwerken product
 • Bij de uitvoering van werk in de nieuwbouw geldt eveneens het advies om bij het verwarmen te ventileren, maar daarbij kan, indien niet wordt geventileerd, een luchtdroger goede diensten bewijzen
 • Elke ruimte vraagt een eigen oplossing voor wat betreft de verwarming in relatie tot het toe te passen product

^

 

2 Soorten verwarming
Er zijn drie soorten verwarming:
a. Direct gestookt met heteluchtkanonnen of infraroodstralers
b. Indirect gestookt met heteluchtkanonnen voorzien van afvoer
c. Elektrische luchtverwarmers
Het aantal typen en soorten verwarmingsapparaten is legio. Welk type of soort voor u geschikt is, hangt af van de eigenschappen van het apparaat, de te verwarmen ruimte en het te verwerken product.
Direct gestookt met heteluchtkanonnen / Propaangasgestookt
Bij deze vorm van verwarming wordt de brandstof verstoven in de verbrandingskamer van het verwarmingsapparaat en daarna tot verbranding gebracht. De hete gassen worden nauwkeurig gedoseerd en vervolgens met de luchtstroom van de ventilator vermengd.
Opgelet!
Door deze vorm van verwarming komen gelijktijdig met de warme lucht ook afvoergassen en vocht in de ruimte. De hoeveelheid vocht die bij verbranding vrij komt, is afhankelijk van de gebruikte brandstof Gemiddeld komt bij 1 m3 propaan gas of 1 liter olie ongeveer 1 liter water vrij.
Indirect gestookt met heteluchtkanonnen
Bij dit systeem vindt de verbranding op dezelfde wijze plaats als bij de direct gestookte verwarming. Het verschil is, dat bij indirect gestookte verwarming de verbrandingskamer een afvoer heeft voor de gassen en het vocht, zodanig dat deze niet in de ruimten die worden verwarmd kunnen komen.
Infraroodstralers
Verwarming met infraroodstralers neemt een aparte plaats in. lnfraroodstralers worden hoofdzakelijk ingezet voor plaatselijke verwarming, bijvoorbeeld van de werkplek, in grote ruimten. lnfraroodverwarming is gebaseerd op het principe van straling. De brander kan worden gevoed met olie, gas of elektra. lnfraroodverwarming is direct gestookt. Aanbevolen wordt in ruimten die smaller zijn dan 2 meter (bijvoorbeeld galerijen) een kleine infraroodstraler met losse gasflessen te gebruiken, of een elektra gestookte infraroodstraler. Ook dan is er sprake van plaatselijke verwarming.
Let op!
Er wordt gesproken over plaatselijk verwarming. Dit betekent echter ook dat deze stralers niet direct op de verf gericht mogen worden. De plaatselijke verwarming zorgt namelijk voor een versnelde droging van maar slechts een klein gedeelte van het totale oppervlak. Hierdoor zullen er oppervlaktespanningsverschillen ontstaan
welke zorgen voor defecten aan het oppervlak. Hierbij kunt u dan denken aan glansverschillen, barstvorming, oplosmiddelinsluiting en schroei-effect.
Advies
Bij de uitvoering van werk achter afscherming op galerijen en dergelijke geen oliegestookte infraroodverwarmers gebruiken in verband met brandgevaar. Denk onder meer aan het bijvullen van de olietank.
Elektroheaters
Bij elektrische luchtverwarming wordt de lucht door een ventilator langs elektrische buisverwarmingselementen geblazen en verwarmd. Deze heaters zijn makkelijk te bedienen en te verplaatsen.
Elektroheaters moeten worden aangesloten op een geaarde leiding. Ook moet er rekening worden gehouden met de stroom afname en met het aantal ampère van de zekering. Op het typeplaatje moet altijd de stroomsterkte, die de elektroheater afneemt, vermeld staan.
Voorbeeld
Bij een netspanning van 220 volt en een zekering van 16 ampère is de toelaatbare afname 220 volt x 16 ampère = 3520 watt, zeg 3500 watt = 3,5 kW Dat betekent dat een elektra-heater met een stroom afname van maximaal 3,5 kW kan worden gebruikt.
Niet overal is onbeperkt elektrisch vermogen beschikbaar. Elektrische luchtverhitters zijn leverbaar voor zowel 200 als 380 volt.
Opgelet!
Denk aan afname van zuurstof!
Houdt rekening met het feit dat bij direct en indirect gestookte verwarming als gevolg van verbranding alijd zuurstof aan de ruimte wordt onttrokken. Om 1 liter petroleum te kunnen verbranden is er ongeveer 15 m lucht nodig en voorpropaangas is dit ongeveer 25 M3. Bij onvoldoende ventilatie is in het geval van een direct gestookte verwarming de kans op koolmonoxide - vergiftiging aanwezig. Zowel bij directe als indirecte verbranding is zuurstof nodig. Alleen wanneer een indirect gestookte verwarming buiten de te verwarmen ruimte wordt gehouden en de warme lucht door middel van een flexibele lucht transportslang naar binnen wordt geleid, ontstaat er geen zuurstofverlies in de ruimte. Voor elektrische verwarming is geen zuurstof nodig. Zorg dat er altijd voldoende frisse lucht in de ruimte kan komen. Wanneer er geen goede ventilatie kan plaatsvinden, moet voor elektrische verwarming worden gekozen. Elektroheaters moeten altijd worden aangesloten op een geaarde leiding.

^

 

 

3 Capaciteit

Hoe groot moet de capaciteit van de verwarmingsapparatuur zijn? Om dit te bepalen moeten de volgende vragen worden beantwoord:

 • Hoeveel M3 is de ruimte die moet worden verwarmd?
 • Wat voor soort ruimte moet er worden verwarmd?
 • Wat is de buitentemperatuur en welke binnentemperatuur is noodzakelijk?

Met de verkregen gegevens, wordt het aantal Kcal per uur berekend dat nodig is om de ruimte te verwarmen. Voor deze berekening is bij diverse leveranciers een rekenschijf of een tabel te verkrijgen

^

 

 

4 Brandstof
Het brandstofverbruik vormt de grootste kostenpost, daarom speelt de soort brandstof en de hoogte van het verbruik een belangrijke rol bij de keuze van verwarming. Sommige direct en indirect gestookte verwarmingsapparaten kunnen worden gevoed met HBO-olie of met petroleum, andere met propaangas. Daarnaast is er ook elektra nodig voor de ontsteking, ventilator en dergelijke. Bij gasgestookte verwarmingsapparaten is de brandstoftoevoer regelbaar. Bij olie gestookte verwarmingsapparaten is de brandstoftoevoer niet regelbaar.
Oliegestookte verwarmingsapparaten kunnen een eigen tank of een losstaande tank hebben. Een losstaande tank heeft het voordeel dat deze een grotere inhoud heeft en op enige afstand van het verwarmingsapparaat
kan worden geplaatst.

^

 

 

5 Keuze van verwarming
Nieuwbouw en renovatie
Voor het uitvoeren van binnenwerk in nieuwbouw- en renovatieprojecten waarbij de centrale verwarming nog niet is aangesloten, is de direct en indirect gestookte verwarming de aangewezen oplossing (zowel gas- als olie gestookt of elektrische luchtverwarming).
Steigerafscherming
Bij steigerafscherming is zowel direct- als indirect gestookte verwarming goed te gebruiken (zowel gas, olie als elektra).
Galerijafscherming
Voor galerijafscherming zijn gasgestookte, indirecte verwarming en elektroheaters aan te bevelen. Waar mogelijk kunnen kleine infraroodstralers op gas of elektra als plaatselijke verwarming worden gebruikt.
Opgelet!
Bij verbranden van gas en olie komt er vocht vrij. Deze kan een nadelige invloed op de verwerking van verf hebben.
Eengezinswoningen
Bij afscherming van eengezinswoningen kan direct gestookte verwarming worden gebruikt. Daarbij is het aan te bevelen om de verwarmingsapparatuur buiten de afscherming op te stellen. De ruimte voor het plaatsen van deze verwarmingsapparatuur is binnen de afscherming vaak te beperkt. De verwarmde lucht wordt door een flexibele lucht transportslang binnen de afscherming gebracht. Indirect gestookte verwarming kan binnen de afscherming worden gebruikt, mits de afvoergassen naar buiten worden afgevoerd.

^

 

 

6 Veiligheid

Neem uit veiligheidsoverwegingen de volgende punten in acht:

 • Bij verwarming, gevoed door olie of gas, altijd ventileren
 • Gebruik altijd de voorgeschreven brandstof
 • Vul nooit brandstaf bij als het verwarmingsapparaat in werking is of nog heet is
 • Zorg dat er geen brandgevaarlijke stoffen binnen 2 meter aanwezig zijn
 • Plaats het verwarmingsapparaat nooit voor een uitgang of een trap
 • Trek nooit aan de voedingskabel
Opgelet!
Vraag bij aankoop of huur van verwarmingsapparatuur steeds een technisch en veiligheidsadvies bij de leverancier!
^
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact