Premievoorwaarden Winterschilder

Premieregeling Winterschilder


PREMIEVOORWAARDEN WINTERKORTING VOOR DE WINTER 2016/2017
Ter stimulering van de werkgelegenheid binnen ons schildersbedrijf in de wintermaanden verleent Van Apeldoorn Schilderbedrijf b.v. op basis van de hierna te noemen voorwaarden premie op hierna te omschrijven werkzaamheden:

1. PREMIEREGELING ONDERHOUDSBINNENSCHILDERWERK EN WANDAFWERKING WINTER 2016/2017 (hierna: PREMIEREGELING I)

van toepassing op:
a. onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking en hiermee  samenhangende, aanverwante
    onderhoudsactiviteiten in gebouwen waaronder begrepen woonwagens en woonarken, en
b. onderhoudsschilderwerk in gesloten portieken, in gesloten gemeenschappelijke trappenhuizen en bijhorende bergingen.

2. PREMIEREGELING AFGESCHERMD ONDERHOUDSBUITENSCHILDERWERK WINTER 2016/2017 (hierna: PREMIEREGELING II)

van toepassing op:
onderhoudsbuitenschilderwerk aan gebouwen dat wordt uitgevoerd door het aanbrengen van afscherming.
Afscherming van de tot het buitenwerk behorende delen van een object die zich voor afscherming lenen, dient zo te geschieden dat de invloed van het weer op de werkzaamheden wordt uitgeschakeld en een acceptabele werksituatie wordt gecreëerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een juiste toepassing van 90% windreducerend gaas en/of gewapende folie (al dan niet in combinatie).
Toepassing van 50% windreducerend gaas heeft geen dan wel onvoldoende effect om een acceptabele werksituatie te creëren en komt derhalve niet in aanmerking voor premie.
Bij laagbouw dient minimaal 50% van het werk achter afscherming te worden geschilderd. Bij andere objecten dan laagbouw dient minimaal 25% achter afscherming te worden geschilderd.
De afscherming dient permanent te zijn aangebracht.

De afscherming moet zodanig zijn bevestigd dat geen gevaar kan ontstaan en geen hinder en onnodige risico's kunnen worden veroorzaakt. Daarnaast dient de afscherming brandwerend, dan wel brandvertragend te zijn.
A. VOORWAARDEN GELDEND VOOR PREMIEREGELING I EN II
3. Algemene uitsluitingen voor premieregeling

Niet voor premie komen in aanmerking de werkzaamheden:
a. in de nieuwbouw, renovatie en verbouwingsprojecten. Dit zijn werkzaamheden waarbij het schilderwerk niet de hoofdzaak vormt maar noodzakelijkerwijs uit andere werkzaamheden voortvloeit.

4. Eisen gesteld aan de opdrachtnemer

Op de onder de regelingen vallende werkzaamheden wordt slechts premie verleend indien deze worden uitgevoerd:
a. door personeel van Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.;
b. hetzij door werknemers in dienst van een onderaannemer welke is gecontracteerd door van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.;
c. hetzij door werknemers, op collegiale basis ingeleend door van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.
d. hetzij door werknemers in dienst van een onderneming welke niet bij A&O services kan zijn ingeschreven (zoals de door gemeentebesturen als sociaal werkvoorzieningsverband aangewezen organisatorische eenheden).

5. Eisen gesteld aan de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de werkzaamheden in opdracht van een derde laat uitvoeren (zoals het geval kan zijn bij makelaars, architecten, aannemers die als tussenpersoon optreden), wordt alleen premie verleend indien de premie aantoonbaar ten goede komt aan deze derde.
6. Perioden en andere tijdsbepalingen
Premie wordt verleend voor werkzaamheden verricht in de periode 21 november 2016 t/m 3 maart 2017.
Van deze periode vormt de periode 23 december 2016 tot en met 6 januari 2017 een periode waarin de wintersluiting (3) weken vallen.
Premie wordt uitsluitend verleend voor werkzaamheden die plaatsvinden op of na 23 november 2016.
7. Minimum- en maximumomvang
Een mandag is 7,5 uur arbeid per werkdag per werknemer.
Om voor premie in aanmerking te kunnen komen dient de omvang van de opdracht tenminste 3 mandagen te bedragen.
Per premieperiode kunnen maximaal 75 mandagen ofwel maximaal 562,5 uur arbeid per werknemer gedeclareerd worden.
8. Overuren, verschoven uren
Overuren komen niet voor premie in aanmerking. Uren die binnen een werkweek worden verschoven, komen wel voor premie in aanmerking.
9. Meertijdwerk
Wordt in aansluiting op de normale arbeidsduur van 7,5 uur per dag tot maximaal een halfuur meertijdwerk verricht, dan komt deze voor premie in aanmerking.
10. Premie sociaal werkvoorzieningsverband
Is werknemer een door een gemeentebestuur als sociaal werkvoorzieningsverband aangewezen organisatorische eenheid dan bedraagt de krachtens de premieregelingen uit te keren premie een derde van de genoemde bedragen.
11. Bijzondere gevallen
In gevallen waarin twijfel over de inhoud van de voorwaarden bestaat, waarin sprake is van ten tijde van de premieafspraak onvoorziene omstandigheden of waarin sprake is van een kennelijke noodzaak tot afwijking van de voorwaarden wordt het oordeel van de directie van Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. gevraagd. Het oordeel wordt aanvrager schriftelijk medegedeeld en vormt alsdan voor aanvrager onderdeel van de voorwaarden.
B. VOORWAARDEN UITSLUITEND GELDEND VOOR PREMIEREGELING I
12. Premiebedragen
De premie krachtens premieregeling I bedraagt per aan het object gewerkte mandag:
- 40,-- voor particuliere opdrachtgevers;
- 30,-- voor overige opdrachtgevers.
Onder particuliere opdrachtgever wordt verstaan:

a. de consument, d.w.z. de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf 
    rechtstreeks aan van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. opdracht verleent tot het verrichten van de
    onder de premieregelingen vallende werkzaamheden in het door hem of haar gebruikte gebouw;
b. de vereniging van eigenaren, coöperatieve vereniging van eigenaars en daarmee vergelijkbare
    samenwerkingsverbanden die rechtstreeks opdracht verleent tot het verrichten van de onder de 
    premieregelingen vallende werkzaamheden aan het door deze beheerde gebouw waarvan
    gedeelten blijkens hun inrichting bestemd zijn om door de onder a. bedoelde personen afzonderlijk te worden gebruikt.

13. Premietoezegging
Onder voorbehoud van voor aanvrager(s) kennelijk kenbare vergissingen wordt premie toegezegd onder voorwaarde dat de in de premieaanvraag verstrekte gegevens juist zijn, op waarheid berusten alsmede de geldende voorwaarden worden nageleefd.
14. Premiedeclaratie
De betaling van de premie zal pas geschieden nadat de gepremieerde werkzaamheden zijn uitgevoerd, de daarop betrekking hebbende betaling(en) is/zijn verricht en ook overigens is voldaan aan de geldende voorwaarden.
C. VOORWAARDEN UITSLUITEND GELDEND VOOR PREMIEREGELING II
15. Premiebedragen

De premie krachtens premieregeling II bedraagt per aan het object gewerkte mandag:
- € 40,-- voor de opdrachtnemer indien het gaat om laagbouw.
- € 30,-- voor de opdrachtnemer indien het gaat om alle andere objecten dan laagbouw (hoogbouw).

Onder laagbouw wordt verstaan:
een gebouw met vanaf het maaiveld maximaal drie gebruikslagen en een goothoogte van niet meer dan 12.50 meter.
Onder gebruikslaag wordt onder meer verstaan: de begane grond, een etage, een garage en een zolderverdieping.

^
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact