Verklaringen

ARBO beleidsverklaring
Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.

ARBO beleidsverklaring download .pdf
Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. wenst een goede werkgever te zijn en tot de beste schildersbedrijven van Nederland te behoren. Een hoge kwaliteit, waaronder goede arbeidsomstandigheden is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde en het is een vereiste om structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Van Apeldoorn deze Arbo verklaring opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:
  • Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van arbo- zorg.
  • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
  • Wij creëren een werkomgeving waarin wij een ieder gelijkwaardig behandelen en waarbij wij veiligheids- en gezondheidsrisico's voor een ieder zoveel mogelijk te beperken;
  • Sexuele intimidatie, discriminatie en pesterijen worden niet getolereerd.
  • Wij informeren opdrachtgevers over arbo-aspecten van de te leveren producten of diensten;
  • Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico's boven het terugdringen van andere risico's;
  • Wij onderhouden over arbozorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
  • Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
  • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze arbo-zorg.
De directie neemt binnen haar mogelijkheden maatregelen en verstrekt de middelen om een goede arbo-zorg te bereiken.

Van elke medewerker wordt verwacht dat hij op zijn niveau een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit en dat hij zijn eigen werkomgeving bewaakt op veiligheids-, gezondheids-, welzijns-aspecten.

Maatregelen om uitval van medewerkers te voorkomen en maatregelen om uitvallers weer snel in het proces op te nemen zijn genomen en worden verder uitgebouwd.

De zorg voor kwaliteit en arbo begint bij ieder van ons. Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Datum: 18 oktober 2006

Plaats: Apeldoorn

Naam: A.J.J. van Apeldoorn

 
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact