Disclaimer www.schildersbedrijf.com
 
Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken.
 
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op onze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de "inhoud") of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
 
Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
 
Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
 
Deze website is opgezet als informatieve-, en als reclamesite voor van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In het geval dat u via deze website op een onderliggende site van, van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. aan te gaan, verzoeken wij u kennis te nemen van onze algemene leveringsvoorwaarden welke op de site vermeld staan.
 
Functioneren van deze website:
Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
 
Informatie op deze website:
Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als niet onverkort kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met ons bedrijf via e-mail, telefoon of per fax om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.
 
De informatie op deze website is van algemene informatieve aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met ons bedrijf via e-mail, telefoon of per fax waarbij al relevante financiële, juridische en technische omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.
 
Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, gevolg- en of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.)
 
Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van, van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.
 
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. de inhoud van die web site zou onderschrijven.
 
Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreukmakend is, van de hand.
 
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Zutphen bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door van Apeldoorn schildersbedrijf b.v. voor de rechter worden gebracht.