Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vochtbestrijding  
Inleiding Optrekkend grondwater Regendoorslag Condensatie
Vochtoorzaken Oorzaak Oorzaak Oorzaak
- Bestrijding Bestrijding Bestrijding
Resumé - - -

 

 

 

 

 
Inleiding  
Het bestrijden van vochtige muren is vooral in ons land door natuurkundige en klimatologische invloeden, één van de grootste problemen waar wij als behangers mee geconfronteerd worden.
Elk vochtprobleem wordt veroorzaakt door twee factoren n.l.
a. door invloeden van buitenaf
b. door invloeden in de woning.
Van buitenaf hebben grond- en/of regenwater een grote invloed.
Bij de huidige woningbouw hebben we te maken met veel hoogbouw. De gevels hebben een groot oppervlak en vrijwel geen beschutting zodat regenwater er overvloedig langs kan lopen.
De invloeden in de woning worden voornamelijk bepaald door de vorm van bewoning.
In elk huis en in elk vertrek wordt vocht gevormd dat een uitweg zoekt. Dit vocht wordt gevormd door planten, de menselijke ademhalingsorganen en de huid. Ook koken, douchecellen, wasmachines etc. spelen een niet onbelangrijke rol.
Om een indruk te krijgen van de waterdampproduktie in een woning geven wij ter orientatie enkele cijfers.
Als men thuis rustig zit, produceert het menselijk lichaam ongeveer 70 gram waterdamp per uur. Bij huishoudelijke werkzaamheden wordt dit al ongeveer 500 gram per uur. Veelal wordt gas gebruikt om de warme maaltijd te bereiden. Er wordt tijdens de verzorging hiervan per uur 700 gram waterdamp door het gas en 500 gram door het voedsel gevormd.
De afwas na de maaltijd zorgt weer eens voor 300 gram, terwijl het nemen van een douche 250 gram waterdamp produceert.
De gezinswas produceert in één keer 2000 gram waterdamp.
Deze grote hoeveelheden waterdamp moeten kunnen ontwijken.
Een gedeelte kan door ventileren o.a. door openzetten van ramen en deuren, raamventilatoren etc. worden afgevoerd.
Een ander gedeelte ontwijkt door dampdiffusie d.w.z. het ontwijken in darnpvorm via de muren indien hiervoor tenminste gelegenheid bestaat. Het ontwijken door middel van ventilatie vormt in de moderne woning soms een moeilijkheid. De mogelijkheden hiertoe zijn soms minder en voor het vocht is er bijna geen uitweg.
Het gevolg is dat er dan een hogere concentratie ontstaat met alle gevolgen vandien.
Voor we echter in details treden, is het onvermijdelijk dat we de verschillende vochtoorzaken kennen.
Hierbij moet direct aangetekend worden dat het opsporen van de juiste oorzaak erg moeilijk is.
Bij een vochtprobleem is meestal een combinatie van oorzaken aanwezig.
Hieruit kan men concluderen dat het onmogelijk is, om één manier of één produkt als het beste middel aan te geven om het vochtprobleem te verhelpen. Door het verhelpen met een goed middel van het ene probleem kan een ander probleem worden geschapen of verslechterd. Het is daarom noodzakelijk dat elk vochtprobleem afzonderlijk bekeken moet worden. Uit alle mogelijkheden en de grote hoeveelheid van materialen moet men trachten de juiste oplossing te vinden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Vochtoorzaken  
Als we niet in combinatie van oorzaken denken, kunnen we de vochtproblemen, naast lekkages, als volgt onderscheiden:
a. bouwvocht, dat na het gereedkomen van een object niet is verdampt.
b. optrekkend grondwater; opgezogen uit de bodem.
c. regendoorslag; vocht dat uit de buitenlucht wordt aangevoerd en door de muur wordt opgenomen.
d. condensatie; hierbij maken we een onderscheid tussen: 1. oppervlakte condensatie 2. inwendige condensatie.
Al deze vochtproblemen geven nadelige gevolgen. Zo zullen gips- en kalkpleisterlagen zacht worden; het behang laat los, scheurt en beschimmelt. Soms slaat de muur uit. Maar ook de bewoners kunnen schade ondervinden als een woning te vochtig is.
We zullen deze problemen eens nader onder de loupe nemen. Eerst zullen de oorzaak en de herkenning van een vochtprobleem be- sproken worden. Daarna vermelden we enige mogelijkheden tot verbetering.
Wij moeten U er wel op wijzen dat niet alle mogelijkheden geschikt zijn om door de behanger te worden uitgevoerd. Soms is de hulp van een metselaar of stucadoor noodzakelijk. De mogelijkheden worden volledigheidshalve vermeld, maar ook omdat meestal aan de behanger de opdracht is verstrekt om de wand in goede staat op te leveren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Optrekkend grondwater

 
Oorzaak  
Optrekkend grondwater wordt veroorzaakt door de capillaire werking van het rnetselaarwerk dat in direkt kontakt staat met de bodem en meestal vlak boven de plint waarneembaar is. Tot welke hoogte het grondwater stijgt is afhankelijk van de vochtgrens.
Deze vochtgrens wordt bepaald door zouten gevormd door regenwater en zouten uit het grondwater.
De zouten uit het regenwater worden gevormd doordat een muurvlak bij regen, water uit de lucht opneemt. In normale gevallen zal dit weer door verdamping worden afgestaan. De zuren uit de atmosfeer, die door het regenwater worden meegevoerd worden in de muur in zouten omgezet en zakken naar beneden. Op de hoogte waar deze zouten en de zouten uit het grondwater zich concentreren, noemen we de vochtgrens. Deze zoutkristallen bevinden zich net binnen of aan de oppervlakte van de muur en worden meestal ten onrechte "salpeter" genoemd. De poriën van de muur worden door deze zoutkristallen verstopt waardoor het vocht niet op normale wijze kan verdampen, terwijl de vochtgrens stijgt. Sommige zoutkristallen trekken zelfs het vocht aan waardoor de muur nog vochtiger wordt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Optrekkend grondwater

 
Bestrijding  
Om dit euvel te verhelpen, is het noodzakelijk dat we dit meest hardnekkigste probleem bij de haard bestrijden. Dus wij moeten er voor zorgdragen dat optrekken van het grondwater wordt voorkomen.
Is dit niet mogelijk, omdat deze methode nogal kostbaar is, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Men neemt dan echter het probleem niet weg, maar ze kunnen in veel gevallen als een goed lapmiddel dienst doen.
Enige mogelijkheden om optrekkend grondwater te bestrijden, zijn:

a. een horizontale vocht- en dampdichte laag aanbrengen.
Bij deze methode moet op ongeveer 10 cm boven het omringende terreinniveau een waterkeringsstrook worden aangebracht. We kunnen hiervoor verschillende stoffen gebruiken o.a. lood, dat op den duur ook wordt aangetast, asfaltlood, stroken glas, een laag lood tussen 2 lagen bitumenweefsel, een stevige kunststoffolie etc. De lintvoeg moet over een lengte van 1 meter worden weggehakt en hierin wordt de waterkeringsstrook gebracht. De voeg wordt weer dichtgemaakt en de volgende wordt, de vorige overlappende, ingebracht.
Deze methode geldt als de beste tegen de bestrijding van optrekkend grondwater maar is vrij kostbaar.

b. syfons in de buitenmuur aanbrengen.
Op deze manier neemt men het probleem niet weg maar door ventilatie kan het in sommige gevallen wel als een oplossing dienen. Deze poreuze buizen keren het vocht niet, maar nemen het vocht uit de muur op. Door de roosters waarmede de syfons worden afgesloten laat men verse lucht toe. Door deze toevoer van frisse lucht kan de met waterdamp verzadigde lucht ontwijken.
Een nadeel is dat door de zoutkristallen, zoals hierboven reeds is vermeld, de poriën van de syfons verstopt raken, waardoor de werking verloren gaat.
Zie: Knapen syfons

c. poreuze vochtwerende laag aanbrengen.
Ook door het aanbrengen van deze laag bestrijdt men het probleem niet al kan deze methode vaak goede diensten bewijzen. De poreuze laag moet waterdicht, maar niet dampdicht zijn. Het vocht kan dan via deze laag in het vertrek ontwijken en moet door ventilatie worden afgevoerd. De muur blijft dus even vochtig als voorheen.
Voordat men deze laag gaat aanbrengen moeten de muren goed schoongemaakt worden. Alle resten behang, lijm, schimmel, verf etc. moeten verwijderd worden. De loszittende pleisterlagen worden weggestoken. De muur wordt gerepareerd en van een poreuze vochtwerende laag voorzien.
Voor lichte gevallen kan men de muur ook beplakken met stanniol of teerpapier. We moeten er dan wel voor zorgdragen dat geen condensvocht wordt gevormd omdat door het plakken met deze middelen het ademen van de muur wordt belet. In dit soort gevallen verdient het aanbeveling rollen, banen of platen schuimplastic op basis van polystyreen te gebruiken. Omdat dit schuimplastic gevoelig is voor chloor, esters en aromatische koolwaterstoffen moet dit materiaal met een daarvoor bestemd plaksel worden aangebracht.
Zie: Polystyreen

d. een board- of linnenbekleding aanbrengen.
Door het aanbrengen van dit soort bekledingen ontstaat a.h.w. een spouw waarbij het vochtprobleem voor het gezicht verdwenen is. Indien echter onvoldoende geventileerd wordt d.m.v. openingen in de betengeling, aan het plafond en de vloer, stijgt de vochtgrens. Op den duur kan de bekleding worden aangetast en is de muur "verkankerd".
Zie: Betengelen, Boardplaat aanbrengen, Linnen spannen
Naast de tot nu toe behandelde methoden is het noodzakelijk dat in een vertrek met veel vocht, zeer veel wordt geventileerd. Door voldoende ventilatie kan de vochtgrens op dezelfde hoogte worden gehouden waardoor verslechtering van de muur kan worden voorkomen. Het aanbrengen van een raamventilator verdient daarom sterke aanbeveling. Ventilatie is zeker bij de methoden zoals deze bij b-c en d zijn genoemd, noodzakelijk.
Bij deze mogelijkheden wordt wel een oplossing aan de hand gedaan en wordt ook wel een droog oppervlak verkregen. De oorzaak van de kwaal is echter niet weggenomen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Regendoorslag

 
Oorzaak  
Regendoorslag komt alleen voor aan de binnenzijde van de muur. Dit wordt veroorzaakt doordat de kalkverbindingen in water oplossen en uitspoelen. Hierdoor worden de materialen steeds poreuzer met als gevolg het doortrekken van het vocht.
Wij zien dit als:

a. vocht langs de binnenzijde van de muur loopt.
Ook is het mogelijk dat de spouw tijdens de bouw niet is schoongehouden.

b. vochtige plekken zichtbaar worden.
De muur is dan poreus. Door de capillaire werking wordt het regenwater opgenomen, waardoor aan de binnenzijde een vochtplek zichtbaar wordt.
Bij een droge periode wordt de vochtplek minder omdat het water uit de muur weer verdampt. Dit vochtprobleem komt vooral voor bij gevels op het zuid-westen, westen, en noord-westen. Vooral aan de zeekant, met zijn grote windsnelheden en slagregens heeft men veel last van dit euvel.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Regendoorslag

 
Bestrijding
Om dit probleem te bestrijden, kan men het vocht óf aan de binnen- óf aan de buitenzijde keren.
Een behandeling aan de buitenzijde is altijd te prefereren omdat hierdoor de oorzaak wordt weggenomen. Bij een behandeling aan de binnenzijde krijgen we wel een droog oppervlak maar het probleem zelf blijft gehandhaafd.
Om een muur tegen regendoorslag aan de buitenzijde te behandelen, kunnen we:

a. een afsluitende laag aanbrengen.
Deze methode is alleen afdoende als deze wordt toegepast na een droge periode en de muur het meeste vocht heeft afgestaan. Het verdient aanbeveling om het vochtpercentage d.m.v. een vochtmeter na te meten omdat bij een afsluitende behandeling, én vocht in de muur, inwendige condensvorming mogelijk is.
Door het aanbrengen van een afsluitende laag wordt het ademen van de muur tegengegaan. Het vocht kan niet meer naar buiten ontwijken en zal een uitweg via de binnenzijde zoeken.
Als afsluitende laag kan een sterke watervaste pleisterlaag worden aangebracht.
Ook kunnen verschillende verfsoorten zoals chloorrubber, epoxy, D-D lak etc. als afsluitende laag dienst doen. Als de kleur geen bezwaar is kan ook aluminiumverf gebruikt worden.
Olie- en daarvan afgeleide verven kunnen in veel gevallen ook goede diensten bewijzen. De ondergrond dient dan wel alkalivrij te zijn om het verzepen van deze verflagen te voorkomen.

b. een poreuze laag aanbrengen.
Voor een goede vochthuishouding in de muur is het noodzakelijk dat een muur van binnen naar buiten minder dampdicht is (relatieve vochtafsluiting).
Het verdient daarom aanbeveling om de muur zonder meer niet met een afsluitende- maar met een poreuze laag te behandelen.
Door deze poreuze laag wordt regenwater belet om in de muur te dringen, terwijl het aanwezige vocht wel de gelegenheid krijgt om te ontwijken.
De beste methode is wel het aanbrengen van een klamplaag, maar dit is vrij kostbaar, niet altijd uitvoerbaar en voor sommige objec- ten niet de moeite meer waard.
Om een poreuze laag te krijgen, kunnen we waterafstotende siliconenpreparaten en silicaat- of mineraalverven gebruiken.
Voordat deze lagen worden aangebracht moet de muur eerst goed gereinigd worden. Bij het toepassen van siliconenpreparaten behoudt de muur, in tegenstelling tot de andere middelen, het steenachtig karakter.
Zie: Silicaten, Siliconenpreparaten

Naast een behandeling aan de buitenzijde, die de meest afdoende is, kunnen we ook een behandeling aan de binnenzijde toepassen. We kunnen dan een keuze maken uit de volgende methoden:

a. een afsluitende laag aanbrengen.
Deze methode is niet direct aan te bevelen omdat het vocht geen gelegenheid krijgt om in de muur te trekken. Als afsluitende laag kunnen we een pleisterlaag met een vochtwerend middel toepassen. Het vocht uit het vertrek condenseert tegen deze afsluitende laag en daarom is het noodzakelijk dat nog een isolatielaag wordt aangebracht. Hiervoor kunnen board- of linnenbekleding en produkten op basis van polystyreen dienst doen.
Waterdamp uit het vertrek wordt door deze lagen opgenomen en later weer afgestaan.

b. plaat-, board- of linnenbekleding aanbrengen.
Het wezenlijke probleem wordt met deze methode niet bestreden.
Zie: Dampdichte laag

c. schuimplastic, op basis van polystyreen, aanbrengen.
Dit produkt heeft dichte cellen waardoor vochtdoorslag wordt voorkomen.
Zie: Polystyreen

d. vochtdichte poreuze laag aanbrengen.
Door de behangindustrie worden verschillende middelen in poedervorm in de handel gebracht. In de juiste verhouding aangemaakt kan het op een verzorgde ondergrond worden aangebracht. Via droging is een vochtdichte, poreuze laag gevormd die geen condensatie veroorzaakt.
Valt de keuze bij de behandeling van regendoorslag op een behandeling aan de binnenzijde dan is het belangrijk dat meer dan normaal wordt geventileerd. Vooral bij de behandelingsmethoden genoemd onder a-b en c is dit belangrijk.
Het aanbrengen van poreuze lagen aan de binnenzijde moet tegen regendoorslag worden ontraden. Het vocht uit de muur komt door deze laag in het vertrek en moet afgevoerd worden.
Over het algemeen verdient het ook bij de bestrijding van regendoorslag aanbeveling om een raarnventilator aan te brengen. De overmaat aan vocht kan dan d.m.v. ventilatie worden afgevoerd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Condensatie

 
Oorzaak  
Condensvorming ontstaat als, warme met waterdamp verzadigde lucht wordt afgekoeld. Tijdens deze afkoeling wordt water gevormd. Vooral de twee factoren, temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad hebben op condensvorrning grote invloed. Bij een lage temperatuur is het dauwpunt eerder bereikt dan bij een hogere temperatuur. Door een hoge vochtigheidsgraad in het vertrek wordt door een muurvlak meer vocht opgenomen. Door dit hoge vochtpercentage zal de muur kouder worden waardoor de condensatie toeneemt. Bij condensatie onderscheiden we twee vormen n.l.

a. condensvorrning aan het oppervlak
b. condensvorrning in de wand.
Oppervlaktecondensatie ontstaat als de muur aan de binnenzijde is afgesloten en geen waterdamp kan opnemen. Vooral bij betegelde wanden, met afsluitende verf geschilderde muren, afsluitende wandbekledingen en koude waterleidingbuizen achter een pleisterlaag, komt dit probleem voor.
Is de wand behangen dan ontstaan de gevreesde vochtranden en -plekken.
Inwendige condensatie vindt o.a. plaats als de buitenzijde van de muur ter bestrijding van regendoorslag van een afsluitende laag is voorzien. Vocht uit het vertrek wordt, zoals we reeds meerdere malen hebben gezien, door de muur opgenomen. In de wand ontstaat een hoge concentratie dat naar buiten wil ontwijken. Dit komt omdat de waterdampmoleculen de eigenschap hebben om zich van een hogere- naar een lagere concentratie te verplaatsen. Tevens verplaatsen ze zich van een plaats met een hogere- naar een plaats met een lagere temperatuur. Op hun weg naar buiten, waar het veelal kouder is, stuiten ze op een afsluitende laag. De waterdampmoleculen condenseren nu tegen deze laag, waarbij het niet is uitgesloten dat deze laag op verschillende plaatsen wordt weggedrukt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

Condensatie

 
Bestrijding  
Om inwendige condensatie te voorkomen is het dus niet aan te bevelen de buitenzijde van de muur, bijv. ter bestrijding van o.a. regendoorslag zonder meer met een afsluitende laag te behandelen.
Tevens moet de muur van binnen naar buiten minder darnpdicht zijn, dus volgens het principe van relatieve vochtafsluiting.
Om dit te bereiken kunnen we de binnenzijde behandelen met:

a. een dampafsluitende laag.
Hiervoor zijn verschillende middelen, die tegen waterdruk bestand zijn, in de handel. Zij sluiten geheel af waardoor oppervlaktecondensatie mogelijk is. Om dit te voorkomen moet een isolerende laag bijv. een poreuze pleisterlaag van 1 á 1,5 cm worden aangebracht.
Ook kunnen produkten op basis van polystyreen worden toegepast. Waterdamp uit het vertrek wordt door deze poreuze laag opgenomen en condenseert hierin tot water. Later wordt dit vocht weer in dampvorm afgestaan. Het vocht komt weer in het vertrek en daarom is het noodzakelijk dat zeer veel wordt geventileerd.

b. een spouw aanbrengen.
Vocht uit het vertrek kan door een goed geventileerde spouw ontwijken. Het is dan wel noodzakelijk dat boven en onder in de muur ventilatieopeningen worden aangebracht waardoor de vochtige lucht kan ontwijken.
Het beste is een klamplaag van poreuze steen o.a. Poriso- of gasbetonsteen aan te brengen.
Voor bestaande objecten die aan de buitenzijde reeds afsluitend zijn behandeld, is het aanbrengen van een soortgelijke spouw vrij kostbaar.
Een mogelijke oplossing, maar wel een lapmiddel, is het aanbrengen van een board-, spaanplaat- of andere bekleding. Ook dan is een goede ventilatie achter deze bekleding noodzakelijk.
Om oppervlaktecondensatie te voorkomen, moet een vochtige ruimte nimmer geheel betegeld, met afsluitende wandbekleding o.a. vinyl of met ander afsluitend materiaal behandeld worden. De wand krijgt hierdoor geen gelegenheid om vocht op te nemen. Is een muur reeds met een afsluitend materiaal behandeld dan moet dit, indien dit het probleem ten goede komt, worden verwijderd. Is dit niet mogelijk dan kan men om condensvorming te voorkomen de wand met een isolerende laag behandelen.
Hiervoor kunnen produkten op basis van polystyreen of ander isolatiemateriaal en poreuze pleisterlaag worden gebruikt.
Als laatste, maar zeker niet de beste mogelijkheid, kan een bespanning van board of linnen worden aangebracht. De mogelijkheid is vrijwel zeker aanwezig dat door het vocht, dat tegen de gesloten wand condenseert, de bespanning aan de achterzijde wordt aangetast.
Bij al de genoemde methoden wordt het vocht niet door de muur opgenomen en naar buiten getransporteerd. Het is daarom noodzakelijk dat ook hier zeer veel wordt geventileerd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Resumé  
Bij de inleiding hebben we reeds gezegd dat vocht d.m.v. ventilatie en dampdiffusie kan ontwijken.
Zoals men bij de behandeling van de verschillende problemen heeft gelezen, is het ontwijken d.m.v. dampdiffusie niet altijd mogelijk. Daarom is ventileren van de woning van zo'n enorm groot belang. Ook is wel duidelijk geworden dat het ondoenlijk is één afdoend advies voor alle problemen te verstrekken, omdat vocht zich in allerlei combinaties en variaties kan openbaren. We hebben slechts getracht een indruk te geven van een groot probleem voor de behanger.
Weet men met een probleem geen raad, dan moet men beslist niet zomaar een middel toepassen. Het is dan veel beter om een deskundige op dit gebied te raadplegen. Men is dan zeker van zijn zaak en ook komt men later niet voor onaangename en meestal financiële gevolgen te staan.
Bovenzijde pagina  
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact